СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ

УНИВЕРСИТЕТ – ТРЕТА ВЪЗРАСТ“

Сдружение „Национален български университет – трета възраст“ е неправителствена организация в обществена полза. Регистрирано е в Софийски градски съд фирмено дело № 194/2016 ЕФН 211 600 19 45 със седалище и адрес на управление София 1303, бул. „Хр. Ботев“ 77А, ет . 3.

Мотивите за създаване на Сдружение „Национален български университет – трета възраст“ са актуалността и необходимостта  от функционирането на университет за хората от трета възраст.

Световният опит показва, че във всяка европейска страна, в Америка, Австралия, Канада, Япония, Китай и т.н. действат от години неправителствени организации, най-общо казано с грижа и подкрепа за хората на възраст над 55 г.

Големите компании в страните по света имат активност, програми за работа с хора, пенсионирани при тях.

Дейността им по принцип се координира на национално ниво. Създадени са и функционират Европейска мрежа за учене в по-късен етап от живота и Международна асоциация на университетите трета възраст. Отправни точки са: Резолюция на европейския парламент от 2008 г. относно ученето на възрастни „Никога не е късно за учене“ и Програма на Европейската комисия от 2011 г. „Учене на възрастни“.

За съжаление нямаме информация за някои от посочените форми за работа с пенсионерите у нас.

Потребност от активна грижа за хората от третата възраст в България се поставя с особена острота на фона на емигриралите през последните години към 2 млн. млади българи в репродуктивна възраст, напуснали страната заедно с децата си.

Така към милион хора остават самотни и тъжни, без грижа, утеха и опора от техните деца, без радост от общуването с внуци.

Месечната пенсия, която получават у нас 57.79 % или 1 235 554 души пенсионери в градовете е от 55 до 155 евро. Тя е крайно недостатъчна за лекарства, изхранване, битови нужди. С нея възрастните не могат да помислят за разходи свързани със социално общуване, за занимания по интереси, за хоби и други подобни.

Демографската катастрофа в която се намира България заставя хората от третата възраст да актуализират знанията си и да работят след пенсиониране.

„Национален български университет – трета възраст“ като неправителствена организация в обществена полза си поставя за цел – осмисляне живота на хората на възраст 55+, подпомагане активността им, физическото и психическото здраве, социална реализация и социално включване, актуализиране на знанията им с цел използване на остатъчната им работоспособност, участие в социалния, обществен и културен живот, поддържане на високо ниво на информираност чрез здравни, образователни и социални програми за образование, стимулиране на желание за полезност.

Непосредствените задачи, които си поставя „Национален български университет – трета възраст“ са защита правата на всеки гражданин от третата възраст, за участие в образователни инициативи, за намаляване на социалното изключване на хората от третата възраст, за изграждане на разбиране, на мост между поколенията и създаване на приемственост.

За постигане целите си сдружението ще изгражда активно работещи взаимоотношения с други организации в България и чужбина имащи сходни цели. ще изгражда мрежа от клонове в страната. Ще организира различни форми на обучение, занимания по интереси, срещи с колеги, посещаване на исторически обекти и културни мероприятия, обмен на добри практики със сродни университети и т.н. Ще организира публични събития, конференции, семинари, набиране на доброволци, които да се присъединят към мисията на сдружението.

Услугите си „Национален български университет – трета възраст“ ще предоставя безплатно на хората на възраст 55+ без изискване за образование, професия, културни, верски и т.н. ограничения.

Учредителите на Сдружението „Национален български университет – трета възраст“ обявиха на пресконференцията пред медиите и представители на обществеността, че всички дейности, които се предлагат ще бъдат безплатни.

Ние ще разчитаме на съпричастност, на подкрепа на мисията ни с набиране на средства от лобистки организации, фондации – наши и международни, на корпорации и банки изповядващи КСО, на дарители, на хора състрадателни и с добро сърце.

Активността на университета е в три основни направления:

– занятия по широка гама от интереси на хората от третата възраст;

– актуализиране и надграждане на професионалните знания на хората на 55+ и съдействие за по-нататъшната им реализация на пазара на труда;

– научно-изследователска и развойна дейност по проблемите на третата възраст, организиране на международни и национални конференции, колоквиуми и семинари.

Ръководство на Сдружението „Национален български университет – трета възраст“:

– Ректорски съвет в състав ректор, зам.-ректор по учебната част, зам.-ректор по научно-изследователската и развойна дейност, международно сътрудничество, научен секретар;

– Академичен съвет от 18 хабилитирани лица в различни сфери на знанието;

– Контролен съвет с председател и двама членове;

– Обществен съвет в състав обществено авторитетни личности.

Ползван опита по литературни източници на сродни организации от САЩ, Австралия, Канада, Германия, Франция, Чехия, Полша и т.н., който искаме да приложим в бъдещата си работа.

Ние вярваме, че по-нататък ще можем да ползваме добрите практики и опит на водещи университети с взаимни посещения, организиране на колоквиуми, обмен на преподаватели, на групи от хора над 55+ и т.н.

Позволяваме си да вярваме, че нашата благородна и хуманна идея в полза на възрастните хора ще срещне разбиране и подкрепа.