Непосредствените задачи, които си поставя „Национален български университет – трета възраст“ са защита правата на всеки гражданин от третата възраст, за участие в образователни инициативи, за намаляване на социалното изключване на хората от третата възраст, за изграждане на разбиране, на мост между поколенията и създаване на приемственост.

За постигане целите си сдружението ще изгражда активно работещи взаимоотношения с други организации в България и чужбина имащи сходни цели. ще изгражда мрежа от клонове в страната. Ще организира различни форми на обучение, занимания по интереси, срещи с колеги, посещаване на исторически обекти и културни мероприятия, обмен на добри практики със сродни университети и т.н. Ще организира публични събития, конференции, семинари, набиране на доброволци, които да се присъединят към мисията на сдружението.

Услугите си „Национален български университет – трета възраст“ ще предоставя безплатно на хората на възраст 55+ без изискване за образование, професия, културни, верски и т.н. ограничения.