Ръководство на Сдружението „Национален български университет – трета възраст“:

– Ректорски съвет в състав ректор, зам.-ректор по учебната част, зам.-ректор по научно-изследователската и развойна дейност, международно сътрудничество, научен секретар;

– Академичен съвет от 18 хабилитирани лица в различни сфери на знанието;

– Контролен съвет с председател и двама членове;

– Обществен съвет в състав обществено авторитетни личности.

Ползван опита по литературни източници на сродни организации от САЩ, Австралия, Канада, Германия, Франция, Чехия, Полша и т.н., който искаме да приложим в бъдещата си работа.